ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 69,338,498 68.52
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 7,961,505 7.87
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 1,532,231 1.51
4. นายสำเริง มนูญผล 1,000,000 0.99
5. นายโสภณ วิรเศรณี 945,000 0.93
6. นายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี 709,400 0.70
7. นายธราธร วงศ์ประศาสตร์ 650,000 0.64
8. นางสาวขัณชรส งามศัพพศิลป์ 650,000 0.64
9. นายวุฒิพงษ์ วงศ์ภัทรกุล 650,000 0.64
10. นางสาวอนงค์พร จิตรสำเริง 650,000 0.64
11. นายชัยยศ เขมัษเฐียร 650,000 0.64
12. นางวรรณศิริ แดงประเสริฐ 650,000 0.64
13 นายธีรเมศร์ พัชระสุรสิทธิ์ 650,000 0.64
14. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร 650,000 0.64
15. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ 650,000 0.64
16. นายชาตรี บุนนาค 563,321 0.56
17. นายภัทร์กร วงศ์สวรรค์ 450,000 0.44
18. นางสุวิมล มหากิจศิริ 442,717 0.44
19. นายณัฐพล บุญฤทธิ์ 450,000 0.44
20. นายนิพัทธ์ ฟูตระกูล 442,717 0.44
  รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก 91,510,547 89.00
  ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 9,689,453 11.00
  รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 101,200,000 100.00