การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ
 • ติดต่อ
รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัทฯ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ บริษัทฯจะเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและความเหมาะสมเป็นกรณีไป

บริษัทฯ ยังได้ตีพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการประชุมในหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี รวมทั้ง ยังได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุมในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ที่ http://www.pmthoresenasia.com อีกด้วย

ทั้งนี้ในรอบปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โดยมีรายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

 1. วิธีการก่อนการประชุม

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โดยสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสถานที่ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯในวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น คือเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2559

  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาในการพิจารณาหนังสือบอกกล่าวการประชุมหรือการขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุมโดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเอกสารการประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ซึ่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการประชุมแต่ละครั้ง อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดำเนินการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ได้มากกว่า 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ หนังสือบอกกล่าวการประชุมดังกล่าวได้ถูกนำ􀄘 มาลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ ความเหน็ ของคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีอยู่ในแต่ละวาระของการประชุม

  บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ นอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯถึงการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.pmthoresenasia.com ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศหนังสือบอกกล่าวการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง ทั้งนี้ หนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 18-20 เมษายน 2559

  ก่อนการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายละเอียดการประชุม เช่น วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม ระเบียบวาระการประชุมประกอบกับเหตุผลและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อช่วย ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

 2. วันประชุมผู้ถือหุ้น

  ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน โดยการจัดช่องลงทะเบียนแยกระหว่าง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และใช้ในการนับคะแนนเสียงพร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้แนบซองจดหมายแบบตอบรับไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมาทางไปรษณีย์อีกด้วย

 3. ระหว่างการประชุม

  ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน มีการใช้สื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอในระหว่างการประชุมทั้งหมดบริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดไว้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน

  ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559ประธานในที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

  บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดี” ทั้งนี้ ในปี 2559

  บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่25 เมษายน 2559 ในระดับ “ดีมาก”

 4. วิธีการหลังการประชุม

  บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.pmthoresenasia.com

  บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย โดยดำเนินการดังนี้

 1. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เพื่อรักษาสิทธิและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการแจ้งข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่เป็นหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จะเผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าด้วย
 4. บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทยและต่างชาติ
 5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ตามความเหมาะสม
 6. บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้ว
 7. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารทุกคนซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการดำเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน โดยเลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งเตือนคณะกรรมการและผู้บริหารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนถึงช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์
 8. บริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 9. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดเก็บและจัดส่งสำเนาแก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
 10. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการใดๆ ในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารที่ดำเนินการใดๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นๆ ให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งจะกล่าวถึงข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • 3.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
  • (ก) ผู้ถือหุ้น
   บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการพิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ อาทิ สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
  • (ข) พนักงาน
   บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ และมุ่งรักษาพนักงานให้ทำงานในระยะยาว โดยสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงาน บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และในระยะยาวได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานประจำ ซึ่งรวมถึง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพส่วนบุคคล วันหยุดลาคลอด และวันหยุดประจำปี
  • (ค) คู่แข่ง
   บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งโดยการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ โดยบริษัทฯ จะไม่ กระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า
  • (ง) เจ้าหนี้
   บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้อยู่เสมอ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชําระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
  • (จ) คู่ค้า
   บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้ให้บริการจากภายนอก โดยพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า และวิธีการบริหารความเสี่ยง
  • (ง) ลูกค้า
   บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการอย่างเป็นเลิศ โดยพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างยุติธรรมและมืออาชีพ
  • (จ) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
   บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีการนำเทคโนโลยีมาใช้และมีการพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • 3.2 การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อดำเนินการนำแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

 • 3.3 การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบน

  บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานประพฤติและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฏหมาย โดยได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติข้อหนึ่งในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ที่พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองต่าง ๆ พนักงานไม่ควรรับหรือให้ของขวัญ ความช่วยเหลือในการเลี้ยงรับรองต่าง ๆ หากการรับหรือการให้นั้นผูกมัดหรือดูเหมือนว่าจะผูกมัดผู้รับ หรือหากการรับหรือการให้นั้น ถือว่าเป็นความพยายามที่จะให้มีอิทธิพลอยู่เหนือการตัดสินใจ

  กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน และสมาชิกครอบครัวของบุคคลเหล่านี้ ไม่ควรจะยอมรับหรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้ (ก) ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเชิงธุรกิจที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา (ข) มีมูลค่าสูงมาก (ค) อาจตีความได้ว่าเป็นเงินที่มีภาระผูกพัน เงินสินบน หรือการจ่ายเงินที่ละเมิดต่อกฎหมาย (ง) ละเมิดต่อกฎหมายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่บริษัทฯหากถูกเปิดเผย

 • 3.4 การดำเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

  บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว (Whistle Blowing Policy) โดยผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย และบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

 • 3.5 ช่องทางในการติดต่อบริษัทสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯ ได้การดำเนินการจัดให้มีช่องทางในการรายงานมายังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อร้องเรียนจะถูกส่งให้

  คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเป็นรายไตรมาส โดยแจ้งทาง
  อีเมล์ pmtawhistleblowing@thoresen.com หรือทางไปรษณีย์มาที่
  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซนเอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  ตู้ ป.ณ. 12 ปณฝ. ไทยพาณิชย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

  ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกองค์กร

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทั้งข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับข้อทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดย บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงิน และผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานทางการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลาตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รวมถึงจะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.pmthoresenasia.com) และข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ (press release)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณาทบทวนผลงาน และแนวทางการดำเนินงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจที่ดีในการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานจะกระทำทั้งในรูปแบบประเมินทั้งคณะและรายบุคคล และเลขานุการบริษัทฯจะนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะและเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ได้นำแนวทางประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ และรายบุคคลของตลอดหลักทรัพย์ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมาจะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัทฯ เพื่อประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

 • 1. ระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 90 - 100
 • 2. ระดับดีมาก โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 80 - 89
 • 3. ระดับดี โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 70 - 79
 • 4. ระดับพอใช้ โดยมีคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 69

ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะแบ่งเป็นเรื่องหลัก ๆ 6 หัวข้อ ดังนี้

 • 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 • 2. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
 • 3. การประชุมคณะกรรมการ
 • 4. ผลงานของคณะกรรมการ
 • 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
 • 6. การพัฒนาส่วนบุคคลของกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล แบ่งเป็นเรื่องหลักๆ 3 หัวข้อ ดังนี้

 • 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 • 2. การประชุมคณะกรรมการ
 • 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยประธานกรรมการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ในปี 2559 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (as a whole) อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” และผลประเมินรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล

ในปี 2559 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลโดยประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมาจะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท เพื่อประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนน ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะและรายบุคคลแบ่งเป็นเรื่องหลักๆ 3 หัวข้อ ดังนี้

ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะและรายบุคคลแบ่งเป็นเรื่องหลัก ๆ 3 หัวข้อ ดังนี้

 • 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 • 2. การประชุมคณะกรรมการ
 • 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในปี 2559 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายคณะ (as a whole) และรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์“ดีเยี่ยม” และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายคณะ (as a whole) และรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการเสริมความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร โดยให้กรรมการและผู้บริหารแต่ละคนเข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดโดยบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารทุกคนให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ด้วย โดยรายละเอียดการเข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ มีดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อกรรมการ หลักสูตร
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
 • Directors Certification Program (DCP)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 53/2548
 • Directors Accreditation Program (DAP)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 30/2547
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17/2556
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ
 • Director Accreditation Program (DAP)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 26/2547
 • Role of Chairman Program (RCP)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 16/2550
3. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
 • Directors Certification Program (DCP)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 165/2555
4. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง
 • Director Accreditation Program (DCP)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 128/2553
 • Advanced Audit Committee Program (AACP)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 13/2556
5. นายสมพร จิตเป็นธม
 • Director Certification Program (DCP)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 178/2556
6. นายรพี ม่วงนนท์
 • - Director Certification Program (DCP)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 80/2549
7. นายซิกมันต์ สตรอม
 • Director Certification Program (DCP)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 182/2556